Εξαιτίας τη γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει στις μέρες μας ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται έτσι ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια και την απαραίτητη πιστοποίηση για να εργασθούν στον συγκεκριμένο κλάδο.

Το SecurityNews.gr συγκέντρωσε όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε προκειμένου να αποκτήσετε μια συνολική εικόνα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για να εργαστεί κάποιος στον κλάδο των security σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας είναι απαραίτητο να κατέχει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο μάλίστα πρέπει να κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ η άδεια εργασίας τους.

                 ↓

Το νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4892/1/76-γ’ 12-07-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 664 /Β / 17-5-2010), οι εργαζόμενοι ως προσωπικό ασφαλείας (Security) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), προκειμένου να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την άδεια εργασίας (κατηγορία Α ή Β) απαιτείται πλέον η κατάθεση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ν. 3707/2008).

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο επαγγελματικό περίγραμμα που δημοσιοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Μάλιστα η εν λόγω εκπαίδευση διεξάγεται υποχρεωτικά σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι άδειες εργασίας για έναν security χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997

Για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Α΄, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης:

α. δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας»,

β. πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφαλείας» του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Ειδικότητες Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας κατηγορίας Α΄:

Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων

Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL)

Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών

Β. Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997

Για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Β΄απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης:

α. Πτυχίο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής, Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

β. Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής με ειδικότητα Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής.

γ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών.

δ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων.

ε. Πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ & ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών.

στ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών.

ζ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών.

η. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Ραδιοτεχνίας.

θ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών Ραδιοτεχνίας,

Τηλεοράσεως και συναφών ειδικοτήτων, ετησίας τουλάχιστον φοίτησης.

ι. Πτυχίο ή απολυτήριο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), Ειδικότητας «Ραδιοφωνίας − Τηλεόρασης».

ια. Πτυχίο ή απολυτήριο T.E.E. Α’ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών.

ιβ. Δίπλωμα επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/92 των Ειδικοτήτων:

(1) «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρακουστικών Διατάξεων».
(2) «Ηλεκτρονικός οπτικό−ήλεκτρο−ακουστικών συστημάτων».
(3) «Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας».
(4) «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων».
(5) Άλλων συναφών ειδικοτήτων του Ηλεκτρονικού Τομέα.

ιγ. Πτυχίο του τμήματος ειδίκευσης: «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή ισότιμος τίτλος σπουδών.

ιδ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) και T.E.E. Β΄ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων:

(1) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού»
(2) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων»
(3) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών»
(4) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών»
(5) ή ισότιμος τίτλος σπουδών.

ιε. Συναφούς ονομασίας με τα ανωτέρω πτυχίο ή δίπλωμα Σχολών της ημεδαπής, ή ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής.

ιστ. Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής της ημεδαπής, αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με τα ανωτέρω πτυχία ή διπλώματα, το οποίο στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου.

Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί το αρμόδιο όργανο της Σχολής που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα.

Σε υποχρεωτική εκπαίδευση λοιπόν θα πρέπει να υποβληθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση άδειας Κατηγορίας Α’, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το πρόγραμμα σπουδών για την άδεια Security

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) έχει καταρτίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδώνγια την άδεια σεκιούριτι, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα, όπως πρώτες βοήθειες, διαχείριση πλήθους, ψυχολογία κ.ά.

Παράλληλα εκτός από τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, πλήθος ακόμα φορέων (τουλάχιστον 100), όπως διάφορα ΚΕΚ, προσφέρουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στον συγκεκριμένο κλάδο. Όποιος ενδιαφερόμενος θέλει να εκπαιδευθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο ΙΕΚ ή ΚΕΚ.

ΙΕΚ ή ΚΕΚ

Στην πρώτη περίπτωση, η εκπαίδευση είναι διετής, ενώ στη δεύτερη ο χρόνος και το κόστος σπουδών είναι αρκετά μικρότερα.

Ο χρόνος αυτός έχει οριστεί στις 105 διδακτικές ώρες και αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος της εκπαίδευσης αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία Πιστοποίησης από τους αρμόδιους φορείς.

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π:

ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.