Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε απόφαση τροποποίησης των ημερομηνιών εξέτασης των μαθημάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή, καθ’ υπέρβαση, μέχρι 10 αστυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι (Α.Ε.Ι.) και (Τ.Ε.Ι.), στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020 – 2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 6501/1/219 από 09/02/2020 προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή, καθ’ υπέρβαση,μέχρι δέκα (10) αστυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος2020 –2021, κατά το μέρος που αφορά την ημερομηνία διενέργειας αυτών καιορίζουμε ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής την 30/05/2020και 31/05/2020.

2.Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρατίθεται στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ».

3.Οι Υπηρεσίες που αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται για την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού τους το οποίο είχε κριθεί ικανό για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

4.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 6501/1/219 από 09/02/2020προκήρυξη, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει η υπ’ αριθ. 55591/ΓΔ4 από13/05/2020 (Φ.Ε.Κ. Β ́-1846) κοινή απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και το από 04/05/2020 απόσπασμα του πρακτικού της 40ης Συνεδρίασης της «Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες».

Το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παρακαλείται να δημοσιεύσει την παρούσα στηνιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicpolice.gr.

Επισημειωματικά γνωρίζεται ότι η απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr.

O ΑΡΧΗΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ