Στην πρόσληψη 458 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) προχωράει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ειδικότερα η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάμεων (Ε∆)
  • 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωμάτων (πλην Ειδικών ∆υνάμεων)

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο τριών ετών με δυνατότητα παράτασης άλλων τριών ετών.
Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 13η Νοεμβρίου 2020.

Οι έφεδροι, μόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ) στο email: ges_dsl@stratologia.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

  • Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για τις 258 θέσεις εργασίας
  • Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για τις 160 θέσεις εργασίας